Menu
+48 61 425 70 22 biuro@best-pol.com.pl

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( RODO ), przekazujemy Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę P.H.U. BEST-POL SEBASTIAN BZOWY.

1. ADMINISTRATOR
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
P.H.U. BEST-POL SEBASTIAN BZOWY z siedzibą przy ul. Poprzecznej 4, 62-200 Gniezno,
NIP: 7841513948.
Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem telefonu: (61) 425 70 22, poczty elektronicznej biuro@best-pol.com.pl oraz listownie na adres biura handlowego:
al. Reymonta 19, 62-200 Gniezno.

2. POSTAĆ DANYCH
Przechowujemy dane w postaci imienia, nazwiska i/lub nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu.

3. CEL PRZETWARZANIA
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy P.H.U. BEST-POL SEBASTIAN BZOWY, a Państwa firmą,
 • świadczenia przez P.H.U. BEST-POL SEBASTIAN BZOWY usług serwisowych,
 • przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego realizowanego przez P.H.U. BEST-POL SEBASTIAN BZOWY,
 • ewentualnego zawarcia umowy: handlowej, wdrożeniowej, obsługi serwisowej,
 • odpowiedzi na pytania,
 • obsługi procesu reklamacji,
 • wykonywania umów, zamówień i zobowiązań (w niezbędnym zakresie),
 • realizacja obowiązku prawnego (w szczególności sporządzania i przechowywania dokumentacji – faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych),
 • potwierdzanie wykonania zobowiązań oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

4. PODSTAWA PRAWNA
Podstawą prawną przetwarzania Państw danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – Państwa zgoda.

5. POZYSKIWANIE DANYCH
P.H.U. BEST-POL SEBASTIAN BZOWY pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Państwa firmy, ale również ze źródeł publicznie dostępnych (KRS, CEIDG, REGON) oraz od organizacji posiadających dane pomocne do celów oceny ryzyka i wiarygodności finansowej (np. Biuro Informacji Kredytowej, biura informacji gospodarczej).

6. OKRES PRZETWARZANIA
Dane osobowe będą przetwarzane przez P.H.U. BEST-POL SEBASTIAN BZOWY podczas trwania współpracy z Państwa firmą – do czasu aż nie zostanie cofnięta zgoda na ich przetwarzanie (wiąże się to z ich usunięciem), bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Natomiast po odwołaniu zgody, przez okres czasu:

 • potrzebny do wypełnienia  wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy,
 • potrzebny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości, które to nakazują przechowywać dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje/transakcje/postępowanie zostały ostatecznie zakończone/spłacone/rozliczone lub przedawnione,
 • odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić P.H.U. BEST-POL SEBASTIAN BZOWY i jakie mogą być podnoszone wobec P.H.U. BEST-POL SEBASTIAN BZOWY.

Oznacza to okres wymagany przepisami prawa (przepisy te mogą wydłużać, bądź w szczególnych przypadkach skracać czas przetwarzania danych osobowych).

7. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy, Banki oraz Partnerzy Handlowi, którzy współpracują z nami przy wspólnych Przedsięwzięciach. Dane te również mogą być przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym, a także podmiotom świadczącym P.H.U. BEST-POL SEBASTIAN BZOWY usługi doradcze, księgowe, prawne i informatyczne.
Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

8. PRAWA
Zgodnie z rozporządzeniem RODO, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • usunięcia lub ograniczenia;
 • bycia zapomnianym;
 • wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Jednocześnie są Państwo uprawnieni do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt. 8, w następujący sposób:

 • pisemnie na adres: P.H.U. BEST-POL SEBASTIAN BZOWY, ul. Poprzeczna 4, 62-200 Gniezno,
 • mailowo na adres: biuro@best-pol.com.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: (061) 425 70 22.